BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Az ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akik felsőoktatásban vesznek részt (A típusú pályázat)  és azok, akik felsőoktatási tanulmányokat kívánnak kezdeni (B típusú pályázat).

A pályázatot elektronikus úton kell elkészíteni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján (https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx), az elkészített pályázatot ki kell nyomtatni és mellékleteivel együtt az Önkormányzati Hivatalhoz eljuttatni.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 5.
 
Bursa "A" pályázati kiírás 2020.
Bursa "B" pályázati kiírás 2020.
 
Kistokaj Község Képviselő-testülete 2019.09.02-án köszöntötte Bertáné Baranyi Katalin óvodapedagógust abból az alkalomból, hogy Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREMMEL tüntette ki őt. Kistokaj Község Képviselő-testülete, valamint a Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha vezetője és nevelőtestülete terjesztette fel erre a kitüntetésre a 40 évnyi óvodapedagógusi szolgálat elismeréseként. 40 év alatt több ezer gyermeket nevelt szeretettel és odaadással. Jól megérdemelt nyugdíjas éveihez kívánunk nagyon jó egészséget és hosszú, boldog életet!
 

Tájékoztatás matricás hulladékgyűjtő edényzet azonosítás bevezetéséről

 

A BMH Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minőségének, valamint ellenőrzési rendszerének hatékonyabbá tétele érdekében a teljes szolgáltatási területen matricás hulladékgyűjtő edényzet azonosítást vezetett be.

A MiReHu Nonprofit Kft. -, mint a BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. feladatellátásába bevont alvállalkozója - által ellátott területen első sorban azokra a településekre kerül kiküldésre az azonosító matrica, amelyek a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási önkormányzati Társulás illetékességi területén helyezkednek el. A matricaosztás egyelőre nem terjed ki az edénybeszerzéssel érintett településekre.

A közeljövőben az ingatianhasználóknak levélben, nyilvántartási adatainknak megfelelő, sorszámozott matricát/matricákat küldünk ki, melyet a vegyes (kommunális) hulladékgyűjtő edényzetre/edényzetekre kell felragasztaniuk. A matrica igazolja, hogy az adott ingatlanhasználó jogosult a hulladékszállítás igénybevételére. Az azonosító matricát az edényzeten jól látható helyen kell elhelyezni.

A matricán szereplő edény méretnek (liter) meg kell egyeznie az edény tényleges méretével (liter), illetve azzal az űrmértékkel, ami alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésre kerül. Az időszakosan, illetve az állandóan használt ingatlanok esetén a megkülönböztethetőség miatt különböző színű matrica került bevezetésre. Az állandó jelleggel használt ingatlanok esetén fehér alapon zöld színnel, míg az időszakosan használt ingatlanok esetén fehér alapon fekete színnel nyomott matricák kerülnek kiküldésre.

Üdvözlettel,

BMH Nonprofit Kft.

 
 
Lakossági tájékoztató
 
 
 
 
 

A magyar kultúra napja

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Ennek emlékére 1989 óta ezen a napon ünnepeljük a magyar kultúra napját.

Az Önkormányzat egyhangú döntése értelmében e gyönyörű ünnep méltó megünneplésének nem is lehetne nemesebb célt találni mint a falu tanulmányokban, kultúrában, sportban kimagasló teljesítményt nyújtó fiataljainak elismerése.

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2018.(VI.25.) határozata értelmében támogatni kívánja a tehetséges kistokaji fiatalokat. A támogatás összege 1.500.000 Ft, amelyre a tehetséges fiatalok pályázhatnak minden év őszéig. A pályázatok elbírálására a testület Bíráló Bizottságot választott, amelyben helyet kaptak az általános iskola tanárai, szülői munkaközösségének vezetője, az Önkormányzat illetékes bizottságainak tagjai, a Helyi Értéktár, a sportegyesület vezetői, a közművelődés-szervező, a Tegyünk Együtt Kistokajért közösség egy tagja.

A 2018. évi díjazottak:
Czinege Brigitta        kiemelkedő sporttevékenységéért,
Czinege Dávid           kiemelkedő sporttevékenységéért,
Csernák István          kiemelkedő sporttevékenységéért,
Csernák Vencel         kiemelkedő sporttevékenységéért,
Csomós Dominik       kiemelkedő sporttevékenységéért,
Faragó Petra             kiemelkedő sporttevékenységéért,
Guzi Blanka              kiemelkedő sporttevékenységéért,
Jandl Dávid               kiemelkedő sporttevékenységéért,
Kovács Bence            kiemelkedő sporttevékenységéért,
Kovács Marcell         kiemelkedő sporttevékenységéért,
Lakatos Petra            kiemelkedő sporttevékenységéért,
Lőcse Hanna             kiemelkedő sporttevékenységéért,
Várkonyi Dóra          kiemelkedő zenei tevékenységéért,
Várkonyi Péter         kiemelkedő tanulmányi és kulturális tevékenységéért.

2019.január 20-án vasárnap 15 órakor bensőséges ünnepség keretében Ambrus Gyöngyi polgármester megható ünnepi köszöntője és a díjazottakról készített film levetítése után Bónis Bertalan alpolgármester és Bernáth Csaba képviselő átadták a díszokleveleket. A közös fotózás után az Önkormányzat fogadást adott a kitüntetett fiatalok és családtagjaik, valamint a rendvényen résztvevő vendégek részére.
 
 
 
 
 
Az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről készült tájékoztató és kérelem az alábbi linkeken található:
 
 
Tájékoztatás elektronikus ügyintézéshez Adózási ügyekben
 

A Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) alapján természetes és jogi személy ügyfelei számára az Önkormányzati Hivatali Portálon vagy az elektronikus űrlappal nem támogatottak ügyek esetén az e-Papír szolgáltatás segítségével lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre.

Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) alapján a gazdálkodó szervezetek* számára 2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés, elektronikus ügyintézésre kötelezettektől papír alapon nem áll módunkban ügyinditó dokumentumot befogadni.Amennyiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél nem elektronikus úton nyújtja be kérelmét, akkor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) a) pontja értelmében a kérelem visszautasításának van helye.

Az elektronikus ügyintézési felület elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

A gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől kötelező a Cégkapu használata az állammal való elektronikus kapcsolattartás, az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségen történő biztonságos, hiteles dokumentumküldés/fogadás céljából. A Cégkapu a gazdálkodó szervezetek számára az állam által biztosított, ingyenes elektronikus tárhely, ahol minden érintett és arra jogosultsággal rendelkező személy egy helyen férhet hozzá az adott cég vagy szervezet hivatalos levelezéséhez. A cégkapu regisztráció elvégezhető: https://cegkapu.gov.hu

Az E-ügyintézési törvény alapján a gazdálkodó szervezet ügyfél köteles az ügye során az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni. Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a NAV 2018.01.02-én tájékoztatót tett közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti elektronikus ügyintézés általános szabályairól. Ez alapján 2018. évben az Általános Nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) segítségével az elektronikus tárhelyen keresztül lehetséges az egyes NAV által rendszeresített űrlapok benyújtása.

* Gazdálkodó szervezet fogalma:

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § alapján: Gazdálkodó szervezet a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány. Az E-ügyintézési tv. 1. § 23. pontja alapján e törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek a lakásszövetkezet, valamint az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány.
 
 
 
 
A Kistokaji Ezüstfény Nyugdíjas Klub további előadásai az alábbi Youtube csatornán tekinthetők meg:
 
 

FELHÍVÁS

közvilágítási hibabejelentésre

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a közvilágítási hibákat a gyorsabb ügyintézés érdekében a továbbiakban szíveskedjenek a KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon bejelenteni, melynek elérhetősége: https://kozvilhiba.hu

 

Üdvözlettel,

Ambrus Gyöngyi
polgármester
 

Tájékoztató e-recept írásával kapcsolatban

2018.03.01-től lehetőség nyílik e-recept írásra minden hétfőn 11:00 és 12:30 között.Ez azt jelenti,hogy a beteg az orvos által beállított állandó gyógyszereit papír recept nélkül e-receptként írjuk fel. A felírás úgy történik, hogy a beteg hétfőn 11:00 és 12:30 között a 06-46 404 397-es telefonon hívja a rendelőt, az asszisztenssel megbeszéli mely állandó gyógyszereit kéri, aki felírja az e-receptet. Ezért a receptért nem kell a rendelőbe bejönni,az ország bármely gyógyszertárában ki tudja váltani a beteg, személyi igazolványa és TAJ kártyája bemutatásával. De személyesen CSAK A BETEG tudja ezt kiváltani. Ha nem maga a beteg váltja ki a gyógyszereit, abban az esetben továbbra is szükség lesz a papír receptre.

Ebben az időpontban nincs lehetőség egyéb egészségügyi problémák intézésére pl. beutaló íratása, időpont kérés stb.

Ez a szolgáltatás csak ebben az időben áll a betegek rendelkezésére. Rendelési időben nincs lehetőség arra, hogy telefonon egyeztessünk és e-receptet írjunk. Az előjegyzés és minden más a korábbi gyakorlat szerint változatlan marad.

Együttműködésüket köszönöm:  Dr. Csikós Mária

 

Tájékoztatás

A B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalának Kistokaj Községben biztosított ügyfélfogadási rendje:

Minden héten csütörtöki napon 14.00-16.00 óráig.
 
 

Tájékoztató

2018. február 1-től a Miskolci Járási Hivatal kormányablakainak az ügyfélfogadási ideje az alábbiak szerint változik:

Munkanapok A miskolci járás működő kormányablakainak nyitvatartási ideje (óra)
Hétfő 7.00-17.00
Kedd 8.00-18.00
Szerda 8.00-18.00
Csütörtök 8.00-18.00
Péntek 8.00-18.00

 

A kormányablakok jelenlegi működési helyszínei:

3530 Miskolc, Csizmadia köz 1. (Tel.: 46/514-701)

3530 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. (Tel.: 46/795-645)

3525 Miskolc, Vologda u. 4. (Tel.: 46/795-286)

 

Felsőzsolcai kormányablak : 46/795-323

Emődi kormányablak: 46/795-322

 
Tállai András miniszterhelyettes, településünk országgyűlési képviselője látogatást tett Kistokajban.
Kistokaj Község az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján önkormányzati tulajdonú iskolai ingatlan bővítésére 400 millió forint támogatást nyert.
 
 
 
 

Felhívás

A Magyar Közút NZrt felhívása a gazdálkodók felé:

A KRESZ 63. § (1) bekezdése szerint: „ Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkező veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.

(2) Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről a rátapadt sarat – amely a szilárd burkolatú utat beszennyezheti – el kell távolítani.”

Mivel az idei mezőgazdasági munkák során már bekövetkezett, a sárfelhordásra visszavezethető baleset, ezért a Magyar Közút NZrt kéri a fenti jogszabály fokozott betartását.